Provozní řád

PROVOZOVATEL POHYBOVÝCH AKTIVIT – Bc. Martina Průchová

Sídlo: Slunečná 590, 332 09 Štěnovice
IČ: 64375242
Provozovna: Jungmannova 6, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Bc. Martina Průchová
Kontakt: web: www.pohybveslunecnici.cz, e-mail: info@pohybveslunecnici.cz
tel.: +420 602 176 279

I. PROVOZNÍ ŘÁD

1. Souhlas s Provozním řádem studia Pohyb ve Slunečnici je jednou z podmínek účasti v lekcích pohybových kurzů.
2. Klienti studia Pohyb ve Slunečnici jsou povinni se seznámit se zněním Provozního řádu a řídit se jím.
3. Provozní řád je k dispozici na internetových stránkách www.pohybveslunecnici.cz
a v šatně pohybového studia.

II. PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE LEKCÍ

1. Provozní doba prostoru pro pohybové aktivity je dle rozvrhu kurzů.
2. Rozvrh lekcí je k dispozici na www.pohybveslunecnici.cz
3. Délka kurzu je vždy uvedena na přihlášce do kurzů.
4. Odesláním přihlášky do kurzu a úhradou kurzovného klient stvrzuje souhlas s Provozním řádem.
5. Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného.
6. Kurzy zpravidla neprobíhají ve dnech státních svátků a prázdnin.
7. Délka lekce je 40 až 50 minut pro děti, pro dospělé 55 až 90 minut.
8. Doporučujeme přijít na kurz s dostatečným časovým předstihem, aby lekce nebyla narušena.
9. Omlouvání se z lekce a náhrady pro rodiče s dětmi. Pokud si chce klient nahradit lekci z důvodu nemoci, dovolené a očkování, je nutné postupovat takto: Omluvit se lze z lekce 12 hodin předem formou SMS, nejpozději však do 7:30 v den vaší lekce. Do zprávy napíšete jméno, příjmení dítěte a hodinu, ze které dítě omlouváte. Pokud tento způsob omlouvání nevyužijete, není možné nárokovat náhradu lekce. Dotaz o možnost náhrady napíšete v den, kdy chcete lekci s dítětem uskutečnit (odcvičit). Znamená to, že nejdříve 7:35 napíšete SMS s informací, v kolik hodin chcete na cvičení přijít, dále jméno a příjmení dítěte a my vám odepíšeme zda ano nebo ne. Záleží na počtech omluvených dětí v daném kurzu. Spolupráce všech rodičů umožňuje náhrady v kurzech.

III. MOŽNOSTI ODDYCHU A OBČERSTVENÍ

1. Na svoji lekci můžete vyčkat v šatně. Je však nutné dodržovat klidný režim, aby nebyla narušována předcházející lekce. Mějte ohled i na další klienty.
2. Před i po lekci můžete využít prostory bistra či restaurace, kde se můžete občerstvit a příjemně strávit svůj čas oddychu.
3. Do pohybového sálu je zakázáno vnášet pití v otevřené lahvi (výjimkou jsou netekoucí dětské a sportovní lahve).
4. V šatnách a přilehlých místnostech kolem sebe udržujte sucho, pořádek a čistotu.

IV. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

1. Pro zajištění bezpečnosti všech účastníků kurzů je nutné, aby všichni dodržovali pravidla stanovená pro tuto oblast provozním řádem.
2. Klient je za sebe plně odpovědný a v případě cvičení rodičů s dětmi i za dítě po celou dobu pobytu v prostorách studia Pohyb ve Slunečnici.
3. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko.
4. Instruktor nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně.
5. Účastníci kurzů přicházejí do šaten, kde se převléknou do pohodlného cvičebního úboru a uloží své věci
do šatních skříněk. Obuv je odpovídající dané pohybové aktivitě. Do prostor pohybového sálu se nevstupuje ve venkovní obuvi.
6. Rodiče, jež nejsou přímými účastníky kurzu, mají povolený vstup pouze po domluvě s lektorem, a to pouze ve vhodném oblečení a obutí. Není možné do programu zasahovat a rozptylovat děti např. máváním, pokřikováním, pískáním apod.
7. Pro děti je na WC k dispozici dětské prkénko, stupínek i nočník. Přebalovací pult je umístěn v šatně. Rodiče udržují v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod podají informaci instruktorce, která zajistí adekvátní úklid a dezinfekci prostor po ukončení lekce.
8. Pro případ použití přebalovacího pultu doporučujeme použít vlastní jednorázové podložky.
9. S ohledem na ostatní účastníky kurzů se lekcí mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám
s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky požití alkoholu a narkotik je instruktor oprávněn odepřít vstup do prostor studia, případně zrušit jejich účast na pravidelné hodině bez náhrady. V případě, že se i přes výše uvedené bez vědomí instruktora zúčastní lekce dítě či rodič zdravotně nezpůsobilý, je taková osoba zodpovědná za případné hrazení nákladů spojených s odstraněním škod tímto vzniklých.
10. Doporučujeme odkládat oděvy, obuv a osobní věci na místa k tomu určená (uzamykatelné skříňky). Studio Pohyb ve Slunečnici neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů.
11. Pokud musí být zámek u skříňky demontován např. z důvodu ztráty klíčku, vzniklé náklady hradí klient, který skříňku využíval.
12. Za škody způsobené dětmi odpovídá zákonný zástupce.

V. ÚKLID A ÚDRŽBA
Úklid prostor se provádí následovně:
1. Vytření podlah mokrou cestou 1x denně.
2. Otření všech povrchů 1x denně.
3. V případě potřeby se úklid provádí vícekrát během dne v návaznosti na úroveň znečištění.
4. Úklid toalet probíhá 1x denně, včetně desinfekce.
5. Desinfekce nočníků probíhá pravidelně 1x denně.
6. Omyvatelné cvičební prvky a pomůcky jsou omývány a desinfikovány.
7. V případě znečištění v průběhu lekcí je omytí a desinfekce provedena i v průběhu dne.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO

1. Úhrada kurzu:
a) Po uhrazení kurzu, je vaše rezervace potvrzená. V případě, že kurz bude naplněn zájemci, kteří si svou rezervaci uhradí před zahájením kurzu, mají přednost před zájemci o zkušební hodinu.
Číslo účtu: 294464846/0300
Variabilní symbol: datum narození dítěte bez teček a pomlček
(např.: 7.11. 2007 – 7112007)
Do poznámky: jméno a příjmení dítěte, den a hodinu kurzu, kterou bude dítě navštěvovat

b) Cena kurzu nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků.

Zaplacením platby za daný kurz souhlasí účastníci (zákonný zástupce) se všemi podmínkami
Provozního řádu studia POHYB ve Slunečnici.

2. Storno podmínky:
a) Odhlášení z kurzu je možno provést pouze elektronickou poštou nebo osobně. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické zrušení účasti v kurzu.
b) Po zaplacení kurzu není možné vrátit kurzovné z žádného důvodu.
c) V případě nemoci či dovolené se uhrazené kurzovné nevrací.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Rodič uděluje jako zákonný zástupce svého dítěte souhlas správci údajů Bc. Martině Průchové
IČ 64375242 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, zpracovával tyto osobní údaje: jméno
a příjmení dítěte, oslovení, datum narození, jméno a příjmení rodiče, e-mail, telefon a důležité informace o zdravotním stavu dítěte (léky, alergie apod.), a to pouze za účelem potřeby a evidence souvisejících s kurzy studia Pohyb ve Slunečnici. Osobní údaje nebudou využívány ani zpracovávány pro komerční účely. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
2. Rodič rovněž uděluje souhlas s využíváním fotografií z probíhajících kurzů zachycující podobu jeho a jeho dětí (dále jen „údaje“), a to pro účely poskytování služeb v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich užití pro marketingovou propagaci v tištěných i elektronických médiích studia Pohyb ve Slunečnici, jsou poskytovány dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu.

REGENERACE TĚLA A MYSLI JÓGOU
září – červen

PŘIHLÁŠKY NA EMAILU: dana@inspirations.cz

KURZY PROBÍHAJÍ CELOROČNĚ 
Do kurzů je možné přihlášení i v jeho průběhu.

Rehabilitační jóga je jemná a klidná, přizpůsobena věku a fyzickým možnostem cvičenců. Cvičení je primárně zaměřeno na rozhýbání těla, protažení, posílení svalů a psychického uvolnění. Na závěr cvičení je relaxace.

STŘEDA 16.15 – 17.15
Cena kurzu: 2250,-
(13 + 2 lekce zdarma / náhrady)
Otevřená lekce, tzn.je možné přijít jednorázově, cena 200Kč/lekce.

STŘEDA 17.30 – 18.45
Cena kurzu: 3000,-
(13 + 2 lekce zdarma / náhrady)

Dana Křiváčková

Miluji život a jeho bohatost, různorodost. Vše se snažím vkládat do lekcí jógy.
V mých lekcích si protáhnete tělo, dozvíte se zajímavosti ze světa jógy, zrelaxujete se.

Dále získáte tipy, jak si zharmonizovat tělo a žít v radosti.

Jarní kurzy Pilates Clinic Method

Na hodinách mohou cvičit jak klienti bez tělesných potíží, tak i lidé se svalovou dysbalancí, problémy s páteří
či klouby.

cílem je zdravé a správné držení těla
vhodné pro širokou škálu klientů
 
Cvičení, po kterém Vás přestanou bolet záda a budete se cítit jako v novém těle.


Pondělí 17:00 – 17:55
(8.1.2024 – 17.6.2024)

Čtvrtek 17:00 – 17:55
(11.1.2024 – 20.6.2024)

Necvičí se: 19.2. – 23.2.2024, 1.4.2024, 28.3.2024

Cena kurzu: 4400,-
(22 + 1 lekce zdarma a možnost náhrady)
Platbu lze domluvit individuálně.

Web: www.pohybveslunecnici.cz 

Přihlášení na kurzy
e-mail: martina@pohybveslunecnici.cz
Tel: 602 176 279

SEMINÁŘE

Jóga s Lídou

Jmenuji se Lidmila Sazimová a ve svém osobním i profesním životě procházím řadou jógových, pohybových i seberozvojových kurzů. Při společných setkáních Vám vlídnou formou nabízím k vyzkoušení vše, co jsem se na své cestě naučila.

Lidmila Sazimová

Web: www.jogavlidne.cz

E mail: lida@jogavlidne.cz

Mobil: 603 413 054

„Přijměte pozvání ke společnému jógovému spočinutí. Zastavíme se, zaposloucháme a budeme opečovávat svá fyzická těla moudrým pohybem, dech a mysl vědomou pozorností a jemným vedením.“

Jóga s Klárou Brandou

Podzimní kurzy 7.9. – 16.11.2022

Středa 17:00 – 18:30

Středa 19:00 – 20:30

Web: www.klarajoga.cz

E mail: info@klarajoga.cz

Mobil: 777 622 263

Zimní kurzy 

Úterý 21.11.2023 – 13.2.2024

Středa 22.11.2023 – 14.2.2024

Čtvrtek 7.12.2023 – 29.2.2024 

Úterý 8:30-10:00 začátečníci

Úterý 17:00-18:30 pokročilí

Úterý 18:45-20:15 začátečníci

Středa 19:00-20:30 začátečníci

Čtvrtek 8:30 – 10:00 začátečníci

(Necviči se 23.12. – 3.1.2024, 19.2. – 25.2. 2024)

Každý kurz má 10 lekcí + 1 zdarma

Cena kurzu: 2700,- Kč

Web: www.jogaplzenmarketa.cz

E mail: marketa@kurzyjoga.cz

Mobil: 777 983 310

Přihláška do kurzu studia Pohyb ve Slunečnici
na období od 5.9. 2022 do 27.1. 2023

Cena kurzu včetně DPH:

Pondělí 2 850,-
Úterý 2 850,-
Středa 2 550,-
Čtvrtek 2 550,-
Pátek 2700,-

Kurzovné uhraďte na účet: 294464846/0300
Variabilní symbol: Datum narození dítěte (např. 7.11.2007 = VS: 7112007)
Do zprávy pro příjemce platby napište jméno a příjmení dítěte – NUTNÉ.
Po odeslání přihlášky je rezervace platná po dobu 5 pracovních dnů.
Garance místa pro Vaše dítě je po připsání kurzovného na účet.

Kurzy neprobíhají: 28.9., 26.-28. 10., 17.11., 19.12.2022 – 2.1.2023

Odesláním přihlášky stvrzujete souhlas s výše uvedeným. V případě dotazů volejte na číslo: 602 176 279